Pritosh Kumar

BAOS 400X - Fndtnl Cncpts Supply Chn Mgmt
BAOS 401X - Srcng/Splr Mgmt Srtgs Sply Chn
BAOS 402X - Invntry Mgt & Dst Strt Sp C
QM 210 - Business Statistics I
QM 310 - Business Statistics II
Scroll to top